Tin Hà Tĩnh

Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Triển khai thực hiện kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở quản lý

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 1678 /KH-SXD, về việc triển khai thực hiện kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở quản lý.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh.


Mục đích của kế hoạch nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và phát huy nguồn lực tài sản công, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, cũng như cơ sở để góp ý hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính Nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Phạm vi thực hiện: Tài sản thuộc phạm vi kiểm kê là tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tài sản được kiểm kê gồm: Trụ sở làm việc (đối với cơ quan Nhà nước), cơ sở hoạt động sự nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp) bao gồm đất, nhà và công trình khác gắn liền với đất; vật kiến trúc; xe ôtô; máy móc, thiết bị; tài sản cố định hữu hình khác; tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử dụng đất)…

Đối tượng thực hiện kiểm kê: Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng đang quản lý/tạm quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc kiểm kê dựa trên việc kiểm đếm tài sản thực tế tại thời điểm kiểm kê và so sánh, đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán của cơ quan, đơn vị. Trường hợp kiểm kê thiếu so với sổ kế toán thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; không tổng hợp giá trị của các tài sản này vào tổng giá trị tài sản kiểm kê của toàn đơn vị.

Việc xác định giá trị tài sản kiểm kê thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo các nguyên tắc như: Đối với các tài sản đã được theo dõi trên sổ kế toán thì giá trị tài sản được xác định theo nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản trên sổ kế toán tại thời điểm kiểm kê; đối với tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán thì cơ quan, đơn vị căn cứ vào các hồ sơ liên quan đến tài sản để xác định giá trị tài sản. Nếu có quy định về bảng giá hoặc giá quy ước thì sử dụng bảng giá, giá quy ước đó và các thông tin về số năm đưa vào sử dụng, tỷ lệ khấu hao/hao mòn tài sản theo quy định hiện hành để xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản.

Trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán và không có các hồ sơ liên quan để xác định giá trị thì nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản được xác định là 1 đồng. Cách xác định này chỉ được sử dụng để phục vụ việc tổng kiểm kê. Sau khi hoàn thành việc kiểm kê, cơ quan, đơn vị đang quản lý/tạm quản lý tài sản có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản để hạch toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan Sở Xây dựng phối hợp Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh; Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai kế hoạch kiểm kê tài sản công của Sở Xây dựng và đơn vị sự nghiệp.

Văn phòng Sở: Phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về cách xác định giá trị tài sản, chỉ tiêu, biểu mẫu, cách thức tổng hợp báo cáo và các nội dung liên quan khác sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính và Sở Tài chính; tổng hợp kết quả kiểm kê của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Sở Tài chính trước ngày 30/4/2025 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo kiểm kê của tỉnh và Bộ Tài chính trước ngày 15/6/2025; phối hợp với Thanh tra Sở và các bộ phận có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch tại cơ quan Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; định kỳ báo cáo Ban giám đốc về tiến độ thực hiện kế hoạch.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP