Tin Hà Tĩnh

Thạch Hà (Hà Tĩnh): Công tác quản lý đầu tư xây dựng còn nhiều sai phạm

Liên quan đến nội dung thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng từ năm 2018- 2022 tại UBND huyện Thạch Hà, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương này.

UBND huyện Thạch Hà - đơn vị được thanh tra tỉnh tiến hành công tác thanh tra một số nội dung về chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng.


Theo đó, trong công tác đầu tư xây dựng từ năm 2018 đến tháng 3/2022, trên địa bàn huyện Thạch Hà có 812 công trình,dự án được triển khai thi công, với tổng mức đầu tư, tổng dự toán được duyệt là 2.835 tỷ đồng; giá trị hợp đồng là 2.420 tỷ đồng; giá trị đã nghiệm thu 2.075 tỷ đồng; giá trị đã thanh toán, tạm ứng 2.124 tỷ đồng; giá trị đã quyết toán 591 tỷ đồng; giá trị còn nợ so với nghiệm thu A-B 82,3 tỷ đồng.

Trong thời kỳ thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng từ năm 2018 đến nay, Đoàn thanh tra chỉ tiến hành thanh tra 58 công trình, dự án gồm 19 gói thầu do UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư, Ban A huyện quản lý; 39 gói thầu do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

Kết quả thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện cho thấy đơn vị đã trích lập các quỹ chưa đầy đủ theo quy định; chưa nộp đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 80 triệu đồng.

Trong 58 dự án, công trình được đoàn tiến hành thanh tra: Có 29 dự án, công trình công tác khảo sát, thiết kế còn sai sót, chưa sát với điều kiện thực tế dẫn đến phải điều chỉnh bổ sung trong quá trình thực hiện dự án; một số công trình do xã, thị trấn làm chủ đầu tư không lập và phê duyệt đề cương, nhiệm vụ công tác khảo sát thiết kế; 33 công trình còn sai sót trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán, việc bóc tách khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá đối với một số hạng mục chưa đúng với bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp kỹ thuật thi công làm tăng giá gói thầu, giá trị thanh toán công trình.

Các công trình, gói thầu xây lắp áp dụng lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng có số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu ít, tỷ lệ giảm thầu thấp. Tại một số công trình, các chủ đầu tư không thực hiện bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không nêu rõ nguồn vốn, phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu; thực hiện chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu không có trong kế họach lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Theo thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, các sai phạm về quản lý đầu tư xây dựng tại huyện Thạch Hà là do năng lực, trình độ quản lý điều hành của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; một số đơn vị tư vấn năng lực yếu nên công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán, lập hồ sơ mời thầu... cũng như việc giám sát khối lượng, giá thành, quản lý chất lượng, tiến độ công trình vẫn còn sai sót. Bên cạnh đó, các phòng chức năng chuyên môn liên quan thiếu kiểm tra, đôn đốc để kịp thời khắc phục các sai sót.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND huyện Thạch Hà tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, xác định rõ phạm vi trách nhiệm các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Chấn chỉnh công tác quản lý dự án, giám sát quản lý chất lượng, tiến độ, công tác nghiệm thu thanh toán; nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; tập trung quyết toán dự án hoàn thành; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP