Trong nước

Học tập, làm theo Bác trở thành mục tiêu, động lực, thước đo cán bộ, đảng viên

Ngay sau khi có Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị cốt cán quán triệt chỉ thị và chỉ đạo cơ sở triển khai, thực hiện.

Đến nay, Đảng ủy đã ban hành 32 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thành lập, kiện toàn tổ giúp việc, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chọn điểm chỉ đạo. Quá trình tổ chức thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng cơ quan, đơn vị, nhất là gắn với Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU của BTV Tỉnh ủy và Quyết định 33-QĐ/UBND của UBND tỉnh về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…”, Chỉ thị 20-CT/TU, Quy định 31-QĐ/UBND về tăng cường nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012 về “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên (CBĐV)”.

Học tập, làm theo Bác trở thành mục tiêu, động lực, thước đo cán bộ, đảng viên
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khảo sát quy hoạch giao thông nông thôn tại xã Kỳ Tân (Kỳ Anh). Ảnh: Tuấn phương

100% đảng ủy, chi ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt nghiêm túc chỉ thị, hàng năm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; các tập thể, cá nhân đăng ký làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, định kỳ hàng tháng, hàng quý soát xét việc ký kết trước chi bộ, đảng bộ. BTV Đảng ủy chọn Đảng bộ Sở VH-TT&DL và Đảng bộ BQL Khu kinh tế tỉnh làm điểm chỉ đạo. Sau 3 năm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng ủy Khối đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đảng ủy đã triển khai học tập chuyên đề năm 2011, 2012, 2013 với các chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; tác phẩm “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Các đơn vị đã tổ chức học tập cho CBĐV, quần chúng nghiêm túc, chất lượng. Nét mới trong các đợt học tập là báo cáo viên giới thiệu chuyên đề là các bí thư chi bộ hoặc phụ trách tuyên giáo, sau học tập thảo luận nghiêm túc, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân và tập thể cơ quan, đơn vị. Từ đó làm cho CBĐV và quần chúng hiểu rõ hơn giá trị của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hăng hái lao động, học tập, công tác, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Close
Thiên Lộc ngày mới

Bên cạnh việc học tập, công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các điển hình tiên tiến trong việc làm theo gương Bác đã được quan tâm chỉ đạo và có những đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện, như tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; kể chuyện về Bác Hồ… Nhiều đảng bộ đã triển khai tuyên truyền trên website của ngành khá hiệu quả như Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú, Trường THPT Chuyên tỉnh, Sở LĐ-TB&XH… Đảng bộ Sở VH-TT&DL chỉ đạo Đoàn ca múa kịch và Trung tâm Văn hóa triển lãm tỉnh tổ chức nhiều đêm biểu diễn ca múa nhạc, kịch, triển lãm về Bác; Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT phát động cuộc vận động sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Các cấp ủy đã rà soát chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh gắn với quy định những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị 35-CT/TW, Kết luận 05-KL/TU, Chỉ thị 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, Quyết định 33-QĐ/UBND, Quy định 31-QĐ/UBND, xem đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực, thước đo trong sinh hoạt và thực hành chức trách nhiệm vụ của CBĐV. Nhiều đơn vị đã khái quát chuẩn mực đạo đức thành các câu khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện như “CBĐV, công chức, viên chức ngành LĐ-TB&XH đoàn kết, sáng tạo, tận tâm vì lợi ích của đối tượng” của Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH; “Cán bộ, công chức thực thi chức trách công vụ: công khai, minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả” của Thanh tra tỉnh; “CBĐV cơ quan Đảng ủy khối trung thành, gương mẫu, đoàn kết, đổi mới, tham mưu giỏi, chỉ đạo sát, lãnh đạo hiệu quả” của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối; “Phụng công – thủ pháp – chí công – vô tư” của Chi bộ Tòa án tỉnh…

Các đảng ủy, chi ủy cơ sở đã chủ động xây dựng quy định, quy chế của ngành, cơ quan, đơn vị nhằm nêu cao trách nhiệm của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Đảng ủy khối chỉ đạo, ban hành, hướng dẫn việc ký kết làm theo của tập thể và cá nhân.

Nhìn chung, CBĐV đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thể hiện trên các mặt như: ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; ý thức phục vụ nhân dân; về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, gương mẫu và vận động gia đình thực hiện tốt các nội dung nơi địa bàn cư trú.

Học tập, làm theo Bác trở thành mục tiêu, động lực, thước đo cán bộ, đảng viên
Sự đỡ đầu, tài trợ của các đơn vị trong Đảng bộ khối đã góp phần giúp các địa phương chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Ảnh: Bá Tân

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hàng tháng đã có nội dung riêng về học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; sử dụng có hiệu quả sổ tay “Làm theo gương Bác”; định kỳ 3 tháng một lần đảng viên tự nhận xét ưu, khuyết điểm trước tổ chức đảng trong việc học tập và làm theo gương Bác. 100% đơn vị tổ chức chào cờ đầu tháng đúng quy định. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, trong CBĐV và quần chúng.

BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên Hà Tĩnh học tập và làm theo lời Bác”, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xem và tọa đàm về các bộ phim “Hồ Chí Minh – chân dung một con người”, “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”; thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, duy trì thường xuyên đội tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Hiến máu nhân đạo”, “Xây dựng nông thôn mới”, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ, tích cực học tập và làm theo gương Bác.

Tiếp tục thực hiện 8 nội dung của Chỉ thị 03, thời gian tới, BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ nâng cao nhận thức và tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong CBĐV, gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Soát xét và thực hiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, ghi chép sổ tay “Làm theo gương Bác” một cách tự giác, đảm bảo mục đích “tự soi, tự sửa”, có hiệu quả, chất lượng. Chú trọng việc xây dựng gương tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên dương, biểu dương các điển hình tiên tiến.

Phan Thị Tập

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP