Nhân tố cán bộ trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Cùng với việc ban hành các chính sách hỗ trợ sản xuất, thì công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong nông thôn mới được Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Bài học lấy cán bộ làm gốc cho mọi phong trào, từ đó đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là chìa khóa cho sự thành công trong xây dựng NTM của Hà Tĩnh.

TOP