Bạn cần biết

Trường hợp nào bị hủy kết quả trúng đấu giá đất?

Gia đình ông Nguyễn Thanh Bình trúng đấu giá 1 lô đất tại TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; được UBND Thành phố ban hành quyết định trúng đấu giá, trong quyết định ghi thời gian nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày.

Quyết định trúng đấu giá căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 ban hành quy định đấu giá đất của tỉnh Hà Tĩnh (trong Quyết định này không quy định cụ thể về thời gian nộp tiền) và quyết định phê duyệt phương án đấu giá các lô đất nói trên.

Tuy vậy, trong quyết định phê duyệt phương án đấu giá lại ghi thời gian nộp tiền theo quyết định trúng đấu giá (không ghi cụ thể là bao nhiêu ngày sau khi trúng đấu giá, quyết định trước lại ghi phương án nộp tiền theo quyết định sau).

Sau khi trúng đấu giá, UBND TP. Hà Tĩnh và cơ quan thuế không có văn bản thông báo nộp tiền, thông báo nộp muộn sẽ bị hủy. Vì vậy, căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, gia đình ông Bình đã nộp tiền theo 2 đợt (trong vòng 30 ngày nộp 50% và nộp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định trúng đấu giá). Khi nộp tiền, cơ quan thuế cho biết gia đình ông nộp đúng và họ thu đúng theo quy định.

Tuy nhiên, khi gia đình ông Bình nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì UBND TP. Hà Tĩnh cho biết, gia đình không nộp tiền theo đúng thời gian trong quyết định trúng đấu giá đất nên bị hủy quyết định trúng đấu giá và tịch thu số tiền đã đặt cọc theo quy định tại Điểm d, Khoản 21, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ (xin thông tin thêm, quyết định trúng đấu giá đất không căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP).

Ông Bình hỏi, việc UBND TP. Hà Tĩnh ban hành quyết định hủy quyết định trúng đấu giá đất của gia đình ông và tịch thu số tiền đã đặt trước khi tham gia đấu giá là đúng hay sai? Nếu đúng thì căn cứ quy định nào của pháp luật để thực hiện?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 21, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

21. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 5, Điều 68 như sau:

"d) Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật"".

Theo quy định nêu trên, đối với trường hợp đã đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì UBND cấp có thẩm quyền được hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP