hatinh24h

Đơn vị của bà Thủy hiện có 12 trường hợp thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Kể từ ngày 15/4/2015, kế toán của đơn vị đã thực hiện chi trả phần tiền lương tăng thêm vào lương hàng tháng. Tháng 8/2015, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cấp bổ sung kinh phí này và đề nghị kế toán đơn vị chi trả một lần, không thực hiện chi trả theo lương tháng.

Bà Thủy hỏi, việc kế toán đơn vị thực hiện chi trả lương tăng thêm từ tháng 4/2015 có đúng quy định không? Phần tiền lương tăng thêm được chi trả một lần hay chi trả theo lương hàng tháng?

Về vấn đề này, UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, UBND huyện Hương Khê đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy, phòng Nội vụ huyện soát xét đối tượng có hệ số lương 2,34 trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý, để tham mưu bố trí kinh phí chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.

Trên cơ sở Văn bản số 2892/STC-NSHX ngày 5/8/2015 của Sở Tài chính về yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện nhu cầu cải cách tiền lương năm 2015 và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, UBND huyện đã cân đối xác định nguồn và ban hành Quyết định số 6018/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 về việc cấp kinh phí tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, để bảo đảm quyền lợi cho đối tượng được hưởng cũng như thuận lợi trong việc theo dõi, thanh quyết toán và thống nhất toàn huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp tại Quyết định số 6018/QĐ- UBND và danh sách cán bộ công chức có hệ số từ 2,34 trở xuống được Lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện phê duyệt, cấp phát kịp thời cho các đối tượng theo đúng quy định.

Chinhphu.vn