Các Sở - Ban - Ngành

Hà Tĩnh: Thực hiện nội dung tại phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo

Hệ thống kết nối từ UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có chức năng hỗ trợ theo dõi quản lý, điều hành của lãnh đạo tỉnh và theo dõi, điều hành của lãnh đạo từng đơn vị (thông tin giao việc, đôn đốc từ UBND tỉnh xuống; thông tin phản hồi từ đơn vị được giao việc lên).

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng UBND tỉnh đã đưa phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh vào sử dụng và bước đầu phát huy hiệu quả…
Thực hiện nghiêm các nội dung tại phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố/thị xã phải thường xuyên vào hệ thống, cập nhật công việc do UBND tỉnh giao, nắm rõ tình hình thực hiện của đơn vị để chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện; kết thúc công việc sau khi đã hoàn thành đầu việc và gửi văn bản điện tử cho UBND tỉnh.

Theo đó, mỗi đơn vị, địa phương giao cho 1 lãnh đạo chịu trách nhiệm chính theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (ý kiến chỉ đạo).

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi việc thực hiện, tổng hợp, tham mưu hình thức xử lý đối với các đơn vị để văn bản quá hạn.

Từ ngày 20/10/2014, đơn vị nào để văn bản quá hạn không có lý do chính đáng thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

H.X

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP