Tin Liên Quan

Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Về việc xử lý vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có Công văn số 1301/BXD-KTXD, ngày 30/6/2016 trả lời Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

ssẢnh minh họa.

Nội dung như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

3. Việc quy đổi thành % tỷ lệ giá (giữa giá gói thầu tính lại/giá gói thầu được duyệt) để tính giảm giá trị thanh toán, quyết toán hợp đồng là không phù hợp với quy định.

4. Về nguyên tắc: các đơn vị, cá nhân lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt phải chịu trách nhiệm về sự sai khác trong giá gói thầu đã được phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác tương ứng với từng thời kỳ.

Căn cứ nội dung nêu tại mục 1, mục 2, mục 3 và mục 4 nêu trên, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ mời thầu và các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Đoan Trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP