Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc quản lý của Sở Xây dựng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 3298/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh.


Theo đó, sẽ có 3 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương bao gồm các bước như: Sở Xây dựng thực hiện xây dựng đề cương chương trình phát triển nhà ở, bao gồm nội dung chương trình, dự kiến kinh phí và dự kiến thuê đơn vị tư vấn xây dựng chương trình để báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận; sau khi có ý kiến chấp thuận đề cương của UBND tỉnh, Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình phát triển nhà ở để phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương và UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) tổ chức khảo sát, tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo chương trình và báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến; UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo chương trình, Sở Xây dựng tổ chức bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua; HĐND tỉnh xem xét, thông qua chương trình phát triển nhà ở của địa phương; sau khi được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện chương trình này; sau khi phê duyệt chương trình phát triển nhà ở, UBND tỉnh đăng tải công khai chương trình, kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và yêu cầu Sở Xây dựng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; đồng thời gửi chương trình, kế hoạch này về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Bước 1: Trên cơ sở chương trình phát triển nhà ở của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm để trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến nhà ở theo yêu cầu của Sở Xây dựng và phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở.

Trường hợp trong nội dung kế hoạch có quy định về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho phát triển nhà ở, thì UBND tỉnh phải xin ý kiến của HĐND tỉnh về kế hoạch sử dụng vốn trước khi phê duyệt…

Điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở: Trước thời hạn 6 tháng, tính đến khi hết giai đoạn thực hiện chương trình phát triển nhà ở theo quy định đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh phải tổ chức xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới để trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định của pháp luật về nhà ở; sau khi chương trình phát triển nhà ở được thông qua, UBND tỉnh phải phê duyệt chương trình và tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của pháp luật về nhà ở…

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP