Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 27/QĐ-UBND, về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp và thiết bị nội thất trong xây dựng (xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà).

Ảnh minh họa.


Theo đó, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp và thiết bị nội thất trong xây dựng tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà của Công ty TNHH Xây dựng, thương mại tổng hợp Thành Danh (đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 06/4/2018), với nội dung điều chỉnh như sau:

Tiến độ thực hiện dự án, nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh, được điều chỉnh hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Công ty TNHH Xây dựng, thương mại tổng hợp Thành Danh (đơn vị đề xuất, cam kết) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, tham mưu) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, cam kết, thẩm định và tham mưu tại các văn bản nêu trên, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của nhà đầu tư: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh, các nội dung quy định tại quyết định này, nội dung cam kết thực hiện dự án và các quy định pháp luật khác có liên quan; hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục, thực hiện dự án theo quy định; tập trung các nguồn lực, sắp xếp, bố trí nhân lực để xây dựng, hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ được điều chỉnh tại quyết định này và phát huy hiệu quả.

Trường hợp nhà đầu tư không hoàn thành đúng tiến độ, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung dự án được phê duyệt và các nội dung nhà đầu tư đã cam kết, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét chấm dứt hoạt động dự án mà không bồi thường, hoàn trả các chi phí liên quan đến các công việc đã thực hiện.

Sở, ngành và địa phương có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ và các nội dung khác có liên quan; kịp thời thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với dự án theo quy định.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP