Mùa Thi

Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học

Dưới đây là đề thi môn Vật lý đại học khối A, A1 và V.

Dưới đây là gợi ý đáp môn Vật lý do các thành viên của GSTT Group thực hiện. Mã đề 493

1d 2b 3B 4B 5a 6d 7d 8b 9c 10c
11a 12d 13c 14d 15c 16d 17d 18b 19a 20c
21b 22d 23b 24a 25b 26d 27d 28c 29c 30c
31b 32b 33d 34a 35a 36a 37a 38b 39d 40a
41C 42a 43a 44c 45a 46c 47d 48c 49d 50d

Tham khảo đề thi môn Vật lý, mã đề 493 (lưu ý – những đánh dấu trong đề là của thí sinh – không phải đáp án chính thức).

Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học

Đề thi môn Vật lý, mã đề 692:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học
Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học

Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý đại học

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP