Tuyển dụng Lao động

TP Hà Tĩnh tuyển dụng công chức để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an cấp xã năm 2015

TP Hà Tĩnh tuyển dụng công chức để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2015

hatin24h

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ vào Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định sổ 25/2010/QĐ-ƯBND ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về chức danh, số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, còng chức, viên chức;

Để đảm bảo cho việc tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2015 như sau:

Xem chi tiết tuyển dụng:

TPHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP