Kinh tế

Hà Tĩnh thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về các chương trình mục tiêu quốc gia

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại hội nghị các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 18/8/2023 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tại các hội nghị trực tuyến của BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, năm 2023 đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND tỉnh chỉ đạo cần thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong đó, cần tập trung quán triệt và quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị, công điện, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 3615/UBND-NL5 ngày 13/7/2023 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo Văn bản số 3614/UBND-NL5 ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 27/2022/NĐ-CP để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quản lý điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

Các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực chất, hiệu quả; tập trung khắc phục các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Các cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án/nội dung ở cấp tỉnh, cấp huyện; trường hợp cần thiết tham mưu điều chuyển nguồn vốn theo quy định. Phối hợp với các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh, phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 90% vốn kế hoạch năm 2023 được giao để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các chủ đầu tư/đơn vị chủ trì thực hiện dự án, tiểu dự án thành phần: đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 theo quy định; đảm bảo giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2022 trước ngày 31/12/2023 (quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội). Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn kịp thời hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy định, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao tại Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án đối với các dự án cấp nước trình Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ triển khai của 13 dự án được giao làm chủ đầu tư; kịp thời rà soát tiến độ thực hiện các dự án, đề xuất phương án điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án (nếu có) trước ngày 20/9/2023.

UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án/nội dung công việc được bố trí vốn; kịp thời nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ giải ngân đối với những nội dung công việc đã có khối lượng hoàn thành, không tập trung thanh toán vào cuối năm.

Rà soát tiến độ thực hiện các dự án, chủ động điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án (nếu có) theo thẩm quyền trước ngày 31/10/2023. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả.

Giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan thường trực của các chương trình (Sở NN&PTNT, Sở LĐ-TB&XH, Văn phòng UBND tỉnh) thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, BCĐ tỉnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình...

Tác giả: BBT

Nguồn tin: hatinh.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP