Sự Kiện Trong Nước

Nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Sáng 02/2, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Chất yêu cầu trong thời gian tới ngành nội vụ cần tập trung, đẩy mạnh hơn nữa CCHC, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đạo đức, tác phong nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, CCHC hiện nay.

Năm 2009, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ, thông báo biên chế cho các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp có thu theo đúng quy định. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của nhà nước; đã tuyển dụng 146 công chức cấp huyện, tỉnh (thi tuyển), 518 viên chức y tế và sự nghiệp thuộc tỉnh, 161 công chức cấp xã, 58 đối tượng thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả.


Sở Nội vụ cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động CCHC và đôn đốc thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng tình hình mới. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành được 52 văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC; đặc biệt đã ban hành Tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng về công tác CCHC để kịp thời khuyến khích các đơn vị làm tốt và gắn trách nhiệm thực hiện CCHC với thi đua khen thưởng. Toàn tỉnh cũng đã hoàn thành việc thống kê thủ tục hành chính (TTHC) và bước vào giai đoạn rà soát TTHC; hiện tại đã thống kê được 1.333 TTHC của các đơn vị cấp tỉnh, 285 TTHC cấp huyện, 167 TTHC cấp xã (hiện UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã nói trên và 19 Quyết định công bố TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh).Đến nay toàn tỉnh đã có 262/262 đơn vị cấp xã, 12/12 đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Đơn vị cũng đã phối hợp với các ngành liên quan rà soát 57 văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung những sai sót.


Mai Hoàng

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG