Formosa xả thải

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại các khu du lịch, bãi tắm ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại các khu du lịch, bãi tắm ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

          Trước đó, chiều ngày 03/5/2016 và sáng ngày 04/5/2016, tại 08 bãi tắm, khu du lịch                      : Bãi tắm Xuân Hải, xã Thạch Bằng; Bãi tắm Xuân Thành, xã Xuân Thành; Bãi tắm Thạch Hải, xã Thạch Hải; Bãi tắm Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm; Bãi tắm Kỳ Ninh, xã Kỳ Ninh, Bãi tắm Mũi Đao, xã Kỳ Nam; Bãi tắm Kỳ Xuân, xã Kỳ Xuân; Bãi tắm Kỳ Phú, xã Kỳ Phú), các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước biển tại các khu du lịch, bãi tắm ven biển.
          Kết quả quan trắc, phân tích 12 thông số                    : Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH­4+-N), Photphat (PO43--P), Mangan (Mn), Asen (As), Sắt (Fe), Xyanua (CN), Coliform) theo hướng dẫn tại văn bản số 271/QTMT ngày 28/4/2016 của Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục môi trường, đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển  – Vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.


 Phan Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP