Quốc hội khóa XIV

Thống nhất một số tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cuối của HĐND tỉnh

Sáng 19/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì cuộc họp giữa Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất một số nội dung về các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND Khóa XVI.

hatinh

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất nội dung của 3 báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh gồm: Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc ủy quyền xem xét, cho ý kiến quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; chủ trương sử dụng vốn nhà nước các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công cuối năm 2016 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 và Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C, đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016 – 2020.

Nhìn chung, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung của các tờ trình, dự thảo nghị quyết và cho rằng, các tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được soạn thảo phù hợp với mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 – 2020, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương; đảm bảo ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, đảm bảo hiệu quả KT-XH và hiệu quả tài chính.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Các thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách và đại biểu cũng đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung theo kết quả thẩm tra tại các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc ủy quyền xem xét cho ý kiến quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

Ban kinh tế – ngân sách cho rằng, việc ủy quyền toàn bộ nội dung xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh là chưa phù hợp, làm giảm sự phân quyền cho địa phương theo tinh thần đổi mới của Luật Đầu tư công. Bởi vậy, cần phải quy định rõ phạm vi, đối tượng ủy quyền; nhiệm vụ, quyền hạn của bên được ủy quyền để thực hiện các nội dung ủy quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y lưu ý: Việc chuẩn bị kỳ họp chu đáo, đặc biệt là việc thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp một cách chặt chẽ, hợp lý, là một trong những yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả của mỗi kỳ họp HĐND. Các thành viên Ban kinh tế – Ngân sách và các đại biểu cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thẩm định, đề xuất bổ sung, sửa đổi các tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung trình tại kỳ họp, để góp phần vào thành công của kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất với các đại biểu về một số nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp như: Phạm vi ủy quyền, điều kiện ủy quyền và hình thức ban hành văn bản đối với Nghị quyết ủy quyền xem xét cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; nâng mức dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C do cấp xã quản lý, từ tổng mức đầu tư được đề xuất trên 3 tỷ đồng lên mức trên 5 tỷ đồng đối với nghị quyết quyết định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020.

Tiến Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP