Truyền thống - Phát triển

Liên hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh – 20 năm xây dựng, trưởng thành

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ thiết thực của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của mình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh và đội ngũ trí trí thức đã đạt được kết quả khá toàn diện, đồng đều trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu vận động, tập hợp, phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thứcgóp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh. Hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội phát triển nhanh chóng, năm 1995 khi mới thành lập chỉ có 3 hội thành viên thì đến nay đã có 33 tổ chức thành viên, gồm 18 hội chuyên ngành cấp tỉnh, 12 Liên hiệp Hội cấp huyện, 1 trung tâm trực thuộc, 2 trung tâm liên kết. Cùng với những chuyển biến nhanh chóng về kinh tế-xã hội, về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, số lượng trí thức Hà Tĩnh được bổ sung và tăng nhanh; chất lượng đội ngũ trí thức ngày càng được nâng cao, đến cuối năm 2014 toàn tỉnh có 32.345 trí thức (5 giáo sư và phó giáo sư, 31 tiến sỹ, 576 thạc sỹ, 26.827 đại học, 4906 cao đẳng).

Trí thức là người Hà Tĩnh có học vị từ tiến sỹ trở lên hiện đang làm việc trên khắp mọi miền đất nước, ở nước ngoài khá đông (trên 130 giáo sư, trên 500 phó giáo sư, trên 1500 tiến sỹ, chiếm khoảng 11% trí thức bậc cao của cả nước). Trí thức có mặt hầu hết trong các lĩnh vực đời sống xã hội, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, các lĩnh vực hoạt động KH&CN và các doanh nghiệp. Đội ngũ đó không ngừng phấn đấu nỗ lực nâng cao trình độ về mọi mặt, là lực lượng quan trọng, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh làm nên những thành tựu to lớn trong hơn hai thập kỷ qua, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH quê hương.

Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tham quan cảng nước sâu Sơn Dương và Cảng Vũng Áng.

Liên hiệp Hội đã tập trung cao cho việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức, đẩy mạnh các hoạt động KH&CN. Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đội ngũ trí thức Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều chuyển biến, đi dần vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. KH&CN ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết trong phát triển sản xuất. Các đề tài, dự án được triển khai có hiệu quả và được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống. Việc ứng dụng các tiến bộ về KH&CN vào các quá trình sản xuất, cải tạo giống, đã thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi cấu cây trồng, mùa vụ, góp phần vào việc tăng năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập của người lao động.

Trên các lĩnh vực, trí thức các ngành đã thực hiện nhiều quy trình công nghệ mới, giúp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, phát triển thị trường. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, công nhân viên chức, quần chúng nhân dân lao động được đẩy mạnh. Trí thức trong các ngành đã có hàng ngàn sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau, hơn một nửa trong số này được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Liên hiệp các Hội đã có nhiều hình thức thu hút, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức toàn tỉnh tham gia vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực và đi đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, các tầng lớp nhân dân. Nhanh chóng chuyển chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia nhất là chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xoá đói giảm nghèo, phát triển giáo dục đào tạo, phòng và chống các tai, tệ nạn xã hội, góp phần không nhỏ, cùng với Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng cờ cho Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018.

Chặng đường đã đi qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh tuy đã có rất nhiều nổ lực, cố gắng trong lao động, sáng tạo vì sự phát triển của quê hương nhưng nhìn nhận cách khách quan, toàn diện, hoạt động của Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức vẫn còn những hạn chế nhất định. Cơ cấu đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội chưa phù hợp; thiếu cán bộ, chuyên gia lành nghề về kinh tế, quản lý doanh nghiệp, về các lĩnh vực công nghệ cao nhất là những ngành đang cần đẩy nhanh tốc độ phát triển như công nghệ thông tin, vật liệu mới, tự động hóa. Chưa làm tốt việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của ngành, lĩnh vực, địa phương và giải quyết thỏa đáng những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm hàng hoá chưa cao nên sức cạnh tranh của hàng hoá thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu còn thấp…

Cách mạng về KH&CN phát triển mau chóng, mạnh mẽ đã tạo ra những biến đổi to lớn, sâu sắc trên mọi mặt của đời sống nhân loại. Các quốc gia, dân tộc bước vào một thời đại mới, thời đại phát triển kinh tế tri thức. Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng, nhất là khi nước ta tham gia tổ chức thương mại thế giới (WTO), vai trò của đội ngũ trí thức giai đoạn lịch sử này hết sức to lớn. Bên cạnh đó tỉnh Hà Tỉnh là tỉnh có tốc độ phát triển rất cao với nhiều Dự án lớn đang được triển khai. Để đội ngũ trí thức toàn tỉnh tham gia tích cực, có hiệu quả sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, Liên hiệp Hội đã và đang thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt để tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, trí thức khoa học là người Hà Tĩnh trên khắp mọi miền đất nước thành một lực lượng hùng hậu, đoàn kết, năng động sáng tạo trong cơ chế mới, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ về KH&CN vào các lĩnh vực phát triển sản xuất và đời sống xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đưa khoa học, công nghệ về với nhân dân, nhất là đối với nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Động viên, cổ vũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác, năng suất lao động; phát huy và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hoá, cách mạng của quê hương.

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án lớn cũng như những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương rà soát, đánh giá kết quả nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, dự án đã triển khai; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề tài, dự án phát triển khoa học công nghệ vì cộng đồng, bảo vệ môi trường. Tham mưu cho Tỉnh trong việc tranh thủ đi tắt, đón đầu để phát triển một số ngành nghề công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, liên kết với các địa phương, đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế, thu hút vốn đầu tư để thực hiện các đề tài, dự án, xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ KHCN trên các lĩnh vực. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách về chiến lược phát triển khoa học công nghệ, kế hoạch đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao; khuyến khích, thu hút, trọng dụng nhân tài, đặc biệt các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành.

Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tham quan Formusa Hà Tĩnh.

Xây dựng tổ chức Liên hiệp Hội vững mạnh, phát huy vai trò đội ngũ trí thức, đẩy mạnh các hoạt động KH&CN vì sự phát triển phồn vinh của quê hương là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đặt ra cấp thiết, do vậy các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc; sớm thể chế hoá Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 140/CTr-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy thành những cơ chế, chính sách cụ thể, tạo môi trương thông thoáng để đội ngũ trí thức làm việc thuận lợi, lao động sáng tạo và cống hiến được nhiều nhất cho xã hội.

Tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhiều yếu tố thuận lợi, thời cơ, vận hội mới đang đến song cũng đối mặt với không ít những khó khăn thách thức; yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới rất vẽ vang nhưng cũng rất to lớn và nặng nề. Với trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức toàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, lao động sáng tạo, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh.

TS Đặng Quốc Khánh
Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP