Thành phần tham dự gồm lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các CĐ ngành…

Một số chỉ tiêu thi đua được phát động tại buổi lễ đáng chú ý như 100% CBVCLĐ tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện, toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng trên 100 nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phấn đấu có từ 10 – 15% CNVCLĐ có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học các cấp công nhận, mỗi CĐCS có ít nhất 1 công trình, sản phẩm chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thành lập Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, thành lập mới trên 40 CĐCS, phát triển mới trên 5.000 đoàn viên, phấn đấu trên 90% CĐCS đạt vững mạnh, 70% CĐCS ngoài nhà nước đạt vững mạnh, 100 Công đoàn cấp trên cơ sở đạt vững mạnh. Trên 85% nữ CNVCLĐ đạt “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”….

Lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Công đoàn ngành… ký cam kết thi đua 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh- nhấn mạnh: “Đã phát động là phải tổ chức thực hiện. Phải có sơ kết, đánh giá, phải có kết quả thông qua số liệu cụ thể. Từ đó có cơ sở để điều chỉnh hoặc khen thưởng đột xuất”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Công đoàn ngành… đã ký cam kết thi đua với các nội dung cụ thể đã được thông qua.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt các nội dung hoạt động trong năm 2015 như: Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS xã, phường, thị trấn gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới; Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức lao động trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; Tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn”…