Dự án đầu tư

Hà Tĩnh: Quy định thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng do thay đổi thiết kế

Về việc thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng do thay đổi thiết kế dự án đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng (giai đoạn 1), Bộ Xây dựng có Công văn số 1302/BXD-KTXD, ngày 30/6/2016 trả lời Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh. Nội dung như sau:

ssCầu Cửa Nhượng – tuyến đường giao thông ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng.

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 và Khoản 4, Điều 23 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên tham gia hợp đồng đã ký kết. Trường hợp giá hợp đồng sau điều chỉnh vượt giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền chấp thuận trước khi phê duyệt giá hợp đồng điều chỉnh.

3. Theo nội dung văn bản số 1562/SGTVT-DA ngày 30/5/2016 của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, trong hợp đồng các bên thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đối với khối lượng phát sinh như sau:

– Đối với phần khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% so với khối lượng tương ứng trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá hợp đồng để thanh toán (đơn giá hợp đồng đã giảm trừ theo tỷ lệ giảm giá của hồ sơ dự thầu, nếu có).

– Đối với phần khối lượng phát sinh lớn hơn 20% so với khối lượng tương ứng trong hợp đồng thì được lập đơn giá mới theo đúng các chế độ, chính sách hiện hành (tại thời điểm) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thanh toán.

– Đối với phần khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng thì được lập đơn giá mới theo đúng các chế độ, chính sách hiện hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thanh toán.

4. Căn cứ vào mục 1, mục 2, mục 3 nêu trên, đối với trường hợp phát sinh, bổ sung khối lượng do chủ trương thay đổi như nêu tại văn bản số 1562/SGTVT-DA ngày 30/5/2016, việc chủ đầu tư xác định đơn giá mới cho khối lượng phát sinh căn cứ vào chế độ, chính sách tại thời điểm điều chỉnh, làm cơ sở thanh toán, quyết toán hợp đồng là phù hợp, tuy nhiên chủ đầu tư lưu ý báo cáo cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh Hà Tĩnh) đối với trường hợp giá hợp đồng sau điều chỉnh vượt giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.

Đoan Trang

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP