Truyền thống - Phát triển

Cẩm Xuyên: Nâng cao công tác xây dựng Đảng

Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)  có diện tích tự nhiên 63.653,13ha, dân số 141.924 người; 25 đơn vị hành chính cấp xã, 2 thị trấn, 266 đơn vị thôn; 52 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó: 27 đảng bộ khối xã, thị, 10 đảng bộ khối cơ quan và 15 chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện; 397 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và trên 10.000 đảng viên.

Huyện Cẩm Xuyên đang trên đà phát triển.

Ong Đặng Quốc Cương, Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên, chia sẻ: Thời gian qua, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện”.

Trong xây dựng Đảng, Cẩm Xuyên tập trung đổi mới công tác tổ chức, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên có ý thức cảnh giác, phòng, chống biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện tốt chính sách đối với dân tộc, tôn giáo…

Bên cạnh việc lãnh đạo xây dựng Đảng về công tác tổ chức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên luôn được quan tâm; công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến tích cực với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú và linh hoạt, việc phổ biến và định hướng công tác tư tưởng trước sự kiện quốc tế, trong nước tương đối nhanh và đầy đủ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đề cao; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên đã có tác động tích cực đến nhận thức tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Song song đó, với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” và Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã có tác dụng cảnh báo, răn đe và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực, giữ gìn đạo đức, lối sống. Tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tập trung phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày lớn mạnh.

Đăng Thuật

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP