Trong nước

Bộ trưởng Tô Lâm: Khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có bài viết quan trọng: “Công an nhân dân Việt Nam - 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.


Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2018) và triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã lược sử lại quá trình hình thành và phát triển lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo, xây dựng củng cố các lực lượng vũ trang cách mạng.

Trong quá trình đó, lực lượng Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước qua các thời kỳ.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đến năm 2014, tổ chức, bộ máy của Bộ Công an 06 lần được kiện toàn, thành lập thêm một số đơn vị trực thuộc Bộ để tổ chức chuyên sâu; hợp nhất một số Tổng cục để đảm bảo tập trung, thống nhất.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, kế thừa thành tựu, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, trưởng thành; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, tiến hành từng bước thận trọng, bài bản, khoa học, khách quan trong nghiên cứu xây dựng Đề án 106, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, gồm các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, là một bước quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an nhân dân phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; giảm tầng nấc trung gian; đảm bảo tính Đảng, tính Nhân dân sâu sắc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kế thừa và phát huy những ưu điểm của tổ chức, bộ máy trong lịch sử hơn 70 năm phát triển của ngành Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trước những thời cơ, vận hội mới, những khó khăn, thách thức to lớn của đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Toàn thể lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng, Nhà nước; phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế- xã hội, đối ngoại, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, trong mọi tình huống.

Khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an theo Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phân định rõ vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng cấp Công an. Không tổ chức cấp Tổng cục, củng cố nâng cao chất lượng cấp Cục, sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế; sáp nhập các đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh, thành phố; giảm đầu mối trực thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện; từng bước xây dựng Công an cấp xã chính quy. Qua đó, khắc phục được chồng chéo, chia cắt về chức năng, nhiệm vụ, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện, tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện để lực lượng Công an bám sát cơ sở, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở…

Trong bài viết, Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị thuộc bộ đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ theo các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phong cách làm việc để thực sự gần dân, hiểu dân, gương mẫu trước nhân dân; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu, tranh thủ sự góp ý, phê bình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân…/.

Tác giả: Thái Linh

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP