Tin trong nước

Bộ Nội vụ kết luận việc bổ nhiệm lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ

Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ giai đoạn đoạn từ 1/1/2015 – 30/6/2016.

Theo đó, từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp (năm 2015: 33 trường hợp, năm 2016: 15 trường hợp), gồm 15 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 33 trường hợp cấp phòng (từ tháng 8/2011 đến hết năm 2014, Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm 72 trường hợp, gồm 19 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 53 trường hợp cấp phòng); điều động bổ nhiệm ngang cấp 09 trường hợp, gồm 08 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 01 trường hợp cấp phòng; bổ nhiệm lại 21 trường hợp, gồm 16 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 05 trường hợp cấp phòng; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 04 trường hợp, gồm 02 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 02 trường hợp cấp phòng.

Thanh tra Chính phủ đã áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của Thanh tra Chính phủ để thực hiện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong từng giai đoạn và thực hiện trình tự, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại trong việc bổ nhiệm

Tuy nhiên 01 quyết định điều động, bổ nhiệm không ghi thời hạn giữ chức vụ; 03 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ngoài ra, có 02 trường hợp điều động, bổ nhiệm ngang cấp tại 02 đơn vị vượt quá số lượng cấp phó so với quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, đối với trường hợp được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, do tính chất công việc đặc thù, phức tạp, Ban Tiếp công dân Trung ương đã báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung thêm 01 Phó Trưởng ban để giao phụ trách Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP.Hồ Chí Minh; đối với trường hợp được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục II để thực hiện việc sắp xếp nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ (được điều động tháng 12/2015, đến tháng 3/2016 chuyển công tác đến cơ quan khác).

Qua kết luận thanh tra, bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để khắc phục, thực hiện đúng quy định trong thời gian tiếp theo; không thực hiện việc bổ nhiệm (bao gồm điều động ngang cấp) tại các đơn vị đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định.

Trước đó, đã có nhiều thông tin phản ánh về việc bổ nhiệm cán bộ cuối nhiệm kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Sau đó, bộ Nội vụ đã thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ việc tổ chức, bổ nhiệm cán bộ tại Thanh tra Chính phủ cuối nhiệm kỳ qua.

Xuân Nguyễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP