Tuyển dụng Lao động

THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2015

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng ký kết họp đồng làm việc và đên bù chi phi đào tạo, bôi dưỡng đối vói viên chức; Thông tự số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghê nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối vói viên chức;

hatin

Căn cứ Văn bản số 6002/UBND-NC1 ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt xét tuyển giáo viên mầm non;

Căn cứ Văn bản số 1550/SNV-CCVC ngày 30/11/2015 của Sở Nội vụ vê việc hướng dẫn thực hiện Văn bản số 6002/ UBND-NCi ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 1671/KH-UBND ngày 27/11/2015 của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên trường mầm non trên địa bàn huyện Hương Khê năm học 2015-2016;

Uỷ ban nhân dân huyện Hương Khê thông báo việc tuyển dụng giáo viên trường mầm non năm học 2015-2016, như sau:

Xem Chi Tiết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP