Cơ cấu giáo viên dạy nghề tuyến huyện: Thiếu đồng bộ!

GV dạy lý thuyết thì hạn chế trình độ kỹ năng nghề. GV giảng dạy thực hành thì khả năng sư phạm còn hạn chế. Đội ngũ GV dạy nghề ở cơ sở dạy nghề tuyến huyện đang đứng trước thực trạng số lượng tăng chưa tương ứng với quy mô đào đạo, thiếu so với yêu cầu; cơ cấu GV giảng dạy thuộc các ngành nghề còn bất hợp lý; phần lớn GV trẻ mới ra trường, thâm niên công tác ít, thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy, hạn chế về kỹ năng thực hành.

Phát huy tính sáng tạo của đội ngũ giáo viên dạy nghề

Cứ 3 năm một lần, toàn tỉnh lại tổ chức Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm đối với các cơ sở dạy nghề trong toàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm khai thác tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của giáo viên, học sinh tại các cơ sở dạy nghề, góp phần nâng cao chất lượng dạy nghề của tỉnh.

TOP