Dự án đầu tư

Phúc đáp công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh về đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Kỳ Đồng

Ngày 31/8/2015, Bộ Xây dựng ban hành công văn số 1941/BXD-QHKT phúc đáp công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị góp ý kiến đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh.


Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh minh hoạ)

Công văn số 1941/BXD-QHKT ngày 31/8/2015 của Bộ Xây dựng góp ý kiến ở những nội dung chính sau:

1. Hồ sơ của đồ án chưa có ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại khoản 6 điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Thời hạn lập quy hoạch chung đô thị mới Kỳ Đồng cần được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ (không xác định tầm nhìn đối với quy hoạch chung đô thị mới).

2. Bổ sung nghiên cứu về: Dự báo quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng đô thị, các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

3. Nội dung đô thị Kỳ Đồng cần nghiên cứu trong mối quan hệ với các đô thị thuộc vùng Hà Tĩnh và các quy hoạch có liên quan (Thị xã Kỳ Anh; quy hoạch vùng tỉnh Hà Tĩnh; quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng; quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Đồng).

4. Làm rõ động lực phát triển đô thị Kỳ Đồng, định hướng phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới đường trong đô thị.

5. Cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất đô thị (bảng số 6: Bảng tổng hợp sử dụng đất đô thị) đảm bảo phù hợp với Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020. Bổ sung bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và thể hiện cụ thể ranh giới, chỉ tiêu chính của các phân khu chức năng trong Đồ án.

6. Thiết kế đô thị chưa thực hiện đúng theo Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị.

7. Bổ sung dự thảo Quy định quản lý theo đồ án (nội dung cụ thể được hướng dẫn tại Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về Quy hoạch chung đô thị mới Kỳ Đồng giai đoạn 2015 – 2035 để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện.

Phương Anh / Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP