Kinh tế

Hà Tĩnh dự kiến giải ngân 4.909 tỷ đồng vốn đầu tư công đến hết tháng 9/2020

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, đến hết 30/9 Hà Tĩnh dự kiến sẽ giải ngân nguồn vốn cho đầu tư công đạt 4.909 tỷ đồng, đạt 77 % kế hoạch đề ra. Trong đó, vốn ngân sách địa phương có tiến độ giải ngân tốt.

Hà Tĩnh dự kiến sẽ giải ngân nguồn vốn cho các dự án đầu tư công đạt 4.909 tỷ đồng đến hết 30/9 năm nay.


Theo báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020 được biết, tính đến hết ngày 31/8 tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý đạt 4.098 tỷ đồng (bằng 65% kế hoạch). Dự kiến đến hết 30/9 tỉnh sẽ giải ngân đạt 4.909 tỷ đồng ( bằng 77 % kế hoạch).

Trong đó, vốn ngân sách địa phương có tiến độ giải ngân tốt với tổng giá trị giải ngân đạt 2.566 tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch. Những tháng còn lại của năm 2020 tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp. Được biết, nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bố trí trên 98% kế hoạch vốn để thực hiện trả nợ và chuyển tiếp, chỉ bố trí đối ứng để khởi công mới 1 dự án từ vốn Ngân sách Trung ương.

Vốn hỗ trợ mục tiêu từ Ngân sách Trung ương giải ngân kế hoạch mới đạt 771 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch. Nguyên nhân do các dự án chuyển tiếp đang tập trung giải ngân phần vốn năm 2019 được kéo dài, các dự án đầu tư mới đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia bắt đầu có tỷ lệ giải ngân tăng dần từ tháng 8/2020, đạt 225 tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch. Trong đó, Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt 201 tỷ đồng, bằng 39,8% kế hoạch.

Vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 457 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do quy trình, thủ tục đầu tư, rút vốn và giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài đều phải trải qua nhiều bước mất thời gian.

Riêng đối với vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt 79 tỷ đồng, bằng 98% so với kế hoạch.

Được biết, năm 2020 tổng kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý được giao theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh 8 tháng đầu năm 2020 là 6.353 tỷ đồng. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 3.361 tỷ đồng, Ngân sách Trung ương 1.981 tỷ đồng, vốn nước ngoài (ODA) 930 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 81 tỷ đồng.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cao hơn cùng kỳ và bình quân cả nước góp phần vào việc phục hồi phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội trong tình hình mới. Để phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao thời gian tới các cấp, các ngành cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa trong việc triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, khẩn trương đấu thầu triển khai thi công đối với các dự án khởi mới, các dự án sử dụng vốn ODA, TPCP và vốn chương trình MTQG xây dựng NTM...

Tác giả: V.TUÂN - Q.CHI

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP