Cây Cam Chanh và bưởi Phúc Trạch trên đất Kỳ Thượng

Kỳ Thượng là xã miền núi, vùng bán sơn địa của huyện Kỳ Anh, có diện tích tự nhiên 13.000 ha. Trong đó, diện tích đất trồng chè công nghiệp và các loại cây ăn quả gần 300 ha. Với một quỹ đất dồi dào, xã Kỳ Thượng có điều kiện để phát triển trồng các loại cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Đây là những tiềm năng thế mạnh để Kỳ Thượng phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Xã Kỳ Thượng phát triển vùng chè nguyên liệu

Để đưa cây chè công nghiệp trở thành cây chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo, trong những năm gần đây, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh đang triển khai vững chắc đề án phát triển chè công nghiệp, nhằm tạo thành vùng hàng hóa tập trung của địa phương.

TOP