Đổi mới giáo dục phổ thông: Số lượng môn học giảm “không ngờ”

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới để xin ý kiến xã hội. Theo dự thảo, những tên môn học “lạ” sẽ được xuất hiện. Đặc biệt, thay vì phải học 13 môn như hiện nay, học sinh Tiểu học, THCS sẽ chỉ phải học 7 – 8 môn bắt buộc và 4 môn đối với bậc THPT.

TOP