Hà Tĩnh: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sau 2 năm thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý và hội theo Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, đến nay Hà Tĩnh đã thành lập 1 đơn vị; bổ sung chức năng, nhiệm vụ và điều chỉnh cơ cấu quản lý cho 20 đơn vị; giảm được 6 phòng chuyên môn quản lý nhà nước, 126 đơn vị sự nghiệp, 40 ban quản lý dự án; chuyển sang tự chủ 13 đơn vị, đơn vị sự nghiệp khoa học 4 đơn vị, giảm 207 biên chế; đồng thời thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm giải quyết giáo viên dôi dư do sắp xếp tổ chức…

TOP