Hà Tĩnh: Đường bê tông “chết yểu”

Đường bê tông làm trước hỏng sau, người dân bức xúc vì nghi ngờ chính quyền xã bớt xi măng, gây xôn xao ở Bắc Lạc, Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Năm 2015, Hà Tĩnh xây dựng trên 1000 km đường nhựa, đường bê tông

Năm 2015, ngành giao thông vận tải đạt được nhiều kết quả trên 8 lĩnh vực quản lý, thực hiện, đó là: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; quy hoạch chuẩn bị đầu tư; quản lý giao thông; quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thanh tra giao thông; công tác phát triển giao thông nông thôn, duy tu bão dưỡng giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới và công tác thẩm định, quản lý kỹ thuật, tư vấn giám sát và khoa học công nghệ.

TOP