Nuôi trẻ để bán vé số

Tất cả các em cho biết khi đã đầu quân làm “nhân viên” cho vợ chồng ông Thu, tiền bán vé số cùng lời lãi đều phải đưa hết cho vợ chồng ông chủ giữ.

TOP