Trong nước

Hà Tĩnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

Sáng nay (26/5), Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh để quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; các vị nguyên Ủy viên BTV tỉnh ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, nguyên chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn Hà Tĩnh.

hatinh24h
Cán bộ cốt cán toàn tỉnh dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các Văn kiện quan trọng, không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của nước ta như: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016- 2020; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI ; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày các chuyên đề của Nghị quyết.

Mở đầu Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đã trình bày Chuyên đề I: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong chuyên đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh Ủy đã đi sâu trình bày và phân tích các điểm mới của Nghị quyết trên các nội dung gồm: Bối cảnh, chủ đề, phương châm của Đại hội và kết cấu của Báo cáo chính trị; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước trong 5 năm tới; những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về phát triển văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh; đối ngoại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Sau phần báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh Ủy Hà Văn Thạch tiếp tục báo cáo chuyên đề 3: Về Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với các nội dung chính như: Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XI.

Tiến Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP