Hương Sơn: Hội nghị học tập Nghị quyết lần thứ 11 BCH Trung ương khoá XI

Ngày 18/6/2015, BTV huyện uỷ Hương Sơn đã tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của BCH trung ương Đảng khoá XI, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2015.

TOP