Lao Động - Việc Làm

Lộc Hà: Hội nghị tập huấn tinh giảm biên chế

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế, huyện Lộc Hà vừa tổ chức hội nghị tập huấn tinh giản biên chế cho lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp, các trường học trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nắm nội dung mục đích, yêu cầu của việc tinh giản biên chế là nhằm sắp xếp bộ máy các cơ quan Đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định, không bị chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản biên chế găn với cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính. Tinh giản những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể bố trí sắp xếp công tác khác. Việc tinh giản phải dựa trên cơ sở rà soát, phân loại, phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc tinh giản phải công khai dân chủ, đúng quy định của pháp luật, chi trả đảm bảo, kịp thời chế độ, xây dựng đề án, danh sách đối tượng và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả tinh giản của cơ quan, đơn vị mình. Phấn đấu đến năm 2021 các cơ, quan, đơn vị phải tinh giản được tối thiểu 10% số biên chế./.

Ngọc Quang

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP