Truyền thống - Phát triển

Hướng tới kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh ( 1836-2016)

Huyện Kỳ Anh đã trải qua 180 năm xây dựng và phát triển. Đây không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng mà còn giàu truyền thống văn hóa từ xa xưa.

hatinh24h

Để giúp bạn đọc hiểu hơn về truyền thống cũng như lịch sử huyện Kỳ Anh trải qua 180 năm ( 1836-2016), Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh sẽ lần lượt giới thiệu đến bạn đọc vị trí địa lý và các giai đoạn lịch sử trong chặng đường 180 hình thành và phát triển. Trong chuyên mục hướng tới kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc “ Thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng huyện Kỳ Anh ngày càng phát triển, giàu mạnh”.

Kỳ Anh đã trải qua chặng đường lịch sử 180 năm, trong khoảng thời gian đó, có 110 năm nhân dân huyện nhà phải gánh chịu ách thống trị, bóc lột của phong kiến, thực dân với bao đau thương, tủi nhục, 19 năm tiến hành kháng chiến gian khổ, hy sinh chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; chỉ có hơn 50 năm được sống trong hòa bình để kiến thiết, xây dựng quê hương. Trong suốt 180 năm qua, nhân dân Kỳ Anh không những tiếp tục gìn giữ, bồi đắp truyền thống tốt đẹp của một vùng đất văn hiến lâu đời mà còn nâng lên một tầm cao mới, giành được những thành tựu to lớn, nhất là trong 86 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ mới, Đảng bộ và nhân dân đang đứng trước những khó khăn, thách thức: Trình độ tiếp cận về thị trường; yêu cầu cấp bách của công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư số hộ dân khá lớn; xử lý mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường, giữ lợi ích của nhà đầu tư, Nhà nước với người dân. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, việc đào tạo nghề, chuyển đổi nghề chưa đáp ứng yêu cầu của các dự án có công nghệ cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn có những tiềm ẩn gây mất ổn định. Sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường v.v. Những khó khăn, thách thức đó có thể cản trở việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cũng như quá trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định:

1. Về mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy dân chủ, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp hỗ trợ – tiểu thủ công nghiệp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, huyện Kỳ Anh cơ bản trở thành huyện Nông thôn mới, xã Kỳ Đồng cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại V”.

2. Ba đột phá

(1) Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; (2)Thực hiện tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; (3) Ưu tiên phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dịch vụ hậu cần cho Khu kinh tế Vũng Áng.

3. Các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu

Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 19,8%; cơ cấu kinh tế: nông – lâm – ngư nghiệp 31,9%; công nghiệp – xây dựng 27,4%; thương mại – dịch vụ – du lịch 40,7%;Tổng sản lượng lương thực đạt 48.240 tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp trên 135 triệu đồng/ha/năm; tỷ trọng chăn nuôi đạt trên 72% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp;Thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 800 – 1.000 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người trên 80 triệu đồng/người/năm; Thành lập mới từ 350 – 450 doanh nghiệp, 410 hợp tác xã, 840 tổ hợp tác;làm mới 370 km đường giao thông cứng, 153 km kênh mương bê tông.

Phấn đấu có 16/21 xã (75%) đạt tiêu chí nông thôn mới, không còn xã dưới 14 tiêu chí, có 2-3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, có ít nhất 03 trường trọng điểm cấp huyện; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; Có 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, trên 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 11%o/năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 10%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% theo chuẩn mới; Có 85% gia đình đạt gia đình văn hóa; 75% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; trên 80% số xã đạt chuẩn văn hóa – nông thôn mới;

Có 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu; 100% xã ổn định chính trị; thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Hàng năm, có trên 70% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, không có đơn vị yếu kém; Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể có phong trào thi đua xuất sắc; bình quân mỗi năm kết nạp trên 200 đảng viên mới;

Xây dựng Kỳ Đồng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V; hình thành các điểm đô thị Kỳ Lâm, Kỳ Trung, Voi – Kỳ Phong.

4. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

(1) Về phát triển kinh tế: Huy động tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng nông thôn mới; Xây dựng quy hoạch mang tầm chiến lược; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm chủ lực chất lượng cao, quy mô lớn; Phát triển công nghiệp hỗ trợ – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ – thương mại, du lịch; mở rộng hoạt động đối ngoại; Phát triển đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất; Phát triển nguồn thu ngân sách; mở rộng hoạt động tài chính, tín dụng;Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy;

(2) Về văn hóa – xã hội: Xây dựng các thiết chế văn hoá, phát huy giá trị văn hoá truyền thống; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao và chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn; Đổi mới, nâng cao và phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI),tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân; Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế, chất lượng khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cơ sở; Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tập trung công tác giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, con em gia đình chính sách, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội;

(3) Về quốc phòng – an ninh: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu ở các cụm, điểm vững mạnh. Coi trọng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Chăm lo công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật, tăng cường chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên đảm bảo số lượng, chất lượng. Phối hợp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an phòng chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm. Đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ, căn cứ chiến đấu; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng công an huyện, công an viên, đội cơ động mạnh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hoà bình” nhất là nguy cơ “tự diễn biến”. Nắm chắc diễn biến tình hình tại địa phương, cơ sở; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm; đẩy mạnh các biện pháp để làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt; đẩy mạnh công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm, ma tuý, đánh bạc.

 (4) Về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị: Đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Chăm lo, cũng cố tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lợi thế trong thu hút đầu tư,…

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong những những năm qua; nắm bắt thời cơ, vận hội mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kỳ Anh đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, đưa huyện nhà phát triển nhanh, bền vững.

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP