Quốc hội khóa XIV

Hội nghị lần thứ 33 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn

Vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn đã tổ chức hội nghị lần thứ 33 để góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khoá XXI trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

                                                          Toàn cảnh hội nghị

Báo chính trị dự thảo và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn khoá XXI nhiệm kỳ 2010 – 2015 dự thảo trình bày tại cuộc họp đã nghiêm túc kiểm điểm những ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra: kinh tế – xã hội có bước phát triển;  xây dựng cơ sở hạ tầng có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất văn hóa – giáo dục  từng bước được nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được chú trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo Báo cáo kiểm điểm cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân và nêu ra những giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, tại hội nghị các đại biểu đã cơ bản thống nhất với các nội dung đã được soạn thảo, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện những nội dung liên quan đến một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành một cách toàn diện, tập trung và sâu sát với cơ sở, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời xử lý các vấn đề xẩy ra từ cơ sở, cần xem xét và quan tâm đầu tư tập trung xây dựng thị trấn Phố Châu trở thành đô thị loại 4, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, có tâm huyết với công việc đề giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

                                  Đ/c Nguyễn Quốc Lập, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao trách nhiệm của tiểu ban văn kiện, các ban, ngành cấp huyện trong công tác xây dựng và chuẩn bị các dự thảo báo cáo, nhất là báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm đều có tính khái quát cao, đánh giá sâu các nội dung trọng tâm, trọng điểm, từng khâu đột phá của huyện trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đồng chí khẳng định chất lượng các văn kiện, nội dung trình bày trong dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị khá công phu, đồng thời yêu cầu Tiểu ban văn kiện cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị, tập trung hoàn thiện các văn kiện đảm bảo chất lượng nhất để trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sắp tới, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng cải cảnh hành chính, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Tại hội nghị, cũng đã trình dự thảo báo cáo phương hướng nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thế Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP