Trước thực tế này, cũng cần một quy định mang tính bắt buộc để xử lý đối với người điều khiển phương tiện khi bị tạm giữ phương tiện nhưng không đến xử lý theo quy định.

Xuân Lý – Đình Vũ