Bỏ phiếu hai lần cho 4 chức danh chủ chốt

Lần đầu là do Trung ương giới thiệu, quyết định bằng phiếu kín để chốt danh sách. Vòng hai là bỏ phiếu chính thức đối với nhân sự cụ thể của từng chức danh.

Tổng bí thư đề nghị TƯ xem xét nhân sự 4 chức danh chủ chốt

Tổng bí thư đề nghị các ủy viên TƯ nghiên cứu tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ trình Đại hội 12, đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

TOP