Trao giải cuộc thi tìm hiểu, hội thi báo tường về Lý Tự Trọng

Các bài thi tìm hiểu được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt nội dung và phong phú về hình thức, nhiều tác giả sưu tầm được những tư liệu, hình ảnh quan trọng về thân thế và quá trình hoạt động cách mạng của anh hùng Lý Tự Trọng. Các câu hỏi phân tích được trình bày logic, khoa học và có chiều sâu, thể hiện nhận thức sâu sắc của đoàn viên thanh niên về tấm gương hy sinh và câu nói nổi tiếng của anh Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác.”

TOP