Trong nước

Can Lộc: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần 2

Ngày 25/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 35 đã họp bàn Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa. Các đồng chí Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy; Đặng Trần Phong, PBT Thường trực HU; Võ Hữu Hào, Chủ tịch UBND huyện chủ trì  hội nghị.

Upload

Toàn cảnh Hội nghị

Dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình  công tác toàn khóa của Ban Chấp hành đã được ban tham mưu soạn thảo, xin ý kiến Ban Thường vụ trước khi đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành. Ngoài phần Những quy định chung, Quy chế quy định một số vấn đề cụ  thể về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; sự lãnh đạo của Huyện ủy đối vói chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; phương pháp công tác và chế độ làm việc, cũng như mối quan hệ phối hợp trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chương trình công tác toàn khóa của Ban Thường vụ Huyện ủy được dự thảo bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXV và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành. Từng nội dung công việc được xây dựng theo năm, theo quý, phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng thời điểm; dự kiến cơ quan chuẩn bị và cấp quyết định.

Tại Hội nghị, đại biểu về cơ bản đồng tình với các dự thảo, đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung cụ thể để đảm bảo tính khoa học và logic, khả thi của các vấn đề 2 bản dự thảo đề cập.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy biểu dương tinh  thần, trách nhiệm của các ủy viên BCH trong đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo; khẳng định tiếp thu nghiêm túc, ủy quyền cho Thường trực hoàn thiện, ban hành trong thời gian sớm nhất để triển khai tổ chức thực hiện. Khẳng định, Dự thảo Quy chế làm việc được xây dựng công phu, nghiêm túc, đề ra mục tiêu, đảm bảo 5 tiêu chí: thứ nhất, hoạt động của BCH đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; thứ hai, đảm bảo nguyên tắc cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ; thứ ba, quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thứ tư, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng cá nhân các đồng chí Thường trực, thường vụ Huyện ủy; thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Đối với dự thảo chương trình công tác toàn khóa cũng đảm bảo phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; đúng chức trách, nhiệm vụ, phù hợp với khả năng, sở trường của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy theo từng lĩnh vực, ngành, địa bàn được phân công chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phạm Bích Liên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP