Hội đồng GDQP – AN TW kiểm tra tại Công an Hà Tĩnh

Năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, Ban chỉ đạo giáo dục bồi dưỡng kiến thức QP-AN Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục QP – AN.  Phối hợp với cơ quan chức năng và Hội đồng Giáo dục QP – AN các cấp đã mở 150 lớp đối tượng 3, 4, 5 cho trên 18 ngàn lượt người.  Cử cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đủ chỉ tiêu được giao. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng tuyên truyền phổ biến kiến thức QP – AN toàn dân, phát động phong trào toàn dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm; tuyên truyền, hướng dẫn các hình thức, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

TOP