Thiếu 40 triệu đồng, con bệnh nặng chờ chết

Lịch mổ cho con đã có nhưng không vay ai được 40 triệu đồng, anh chị đứng ngồi không yên. Thậm chí, nếu không lo được khoản tiền ấy, có khả năng anh chị phải đem con về. Sự sống của con đang mong manh mà bố mẹ không cách nào xoay sở được.


dong
TOP