Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm tới AFD thông báo quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt Danh mục tài trợ dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đàm phán Thỏa ước vay với AFD cho các dự án trên.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố Ninh Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ có kế hoạch bố trí đầy đủ vốn đối ứng trong ngân sách hàng năm của địa phương để bảo đảm thực hiện dự án; chỉ đạo Chủ dự án tổ chức thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ.

Phan Hiển /  Chính Phủ