Tin Hà Tĩnh

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh mới hiện nay là ai?

Tại kỳ họp thứ 10, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Trần Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch tỉnh thay ông Đặng Quốc Khánh. Ngoài Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng mới được bầu, hiện Hà Tĩnh còn có 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội; học vị: Tiến sỹ Kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng sinh ngày 8/3/1976, là một trong 7 chủ tịch tỉnh thế hệ 7x trẻ nhất hiện nay.

Nhiệm vụ của chủ tịch tỉnh: Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược phát triển KT-XH, Quy hoạch, Kế hoạch, Tài chính, Nội vụ, Nội chính, QP-AN, Cải cách hành chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Xây dựng, GTVT, Chủ trương đầu tư các dự án, Phát triển đô thị, Thi đua khen thưởng.

Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực KT-XH.

Ngoài ra, Hà Tĩnh còn có 3 Phó chủ tịch sau:

Ông Đặng Quốc Vinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Đặng Quốc Vinh sinh ngày 16/7/1962

Trình độ học vấn: Cử nhân ngữ văn, thạc sĩ Chính trị học. Lý luận chính trị: cử nhân

Là người trực tiếp phụ trách Văn phòng UBND tỉnh; Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dương Tất Thắng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế, Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của tỉnh.

Sinh ngày 26/3/1976

Trình độ học vấn: Kỹ sư mỏ địa chất, thạc sĩ kinh doanh và quản lý

Lý luận chính trị: Trung cấp

Trực tiếp làm Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế (thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh); Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác; Theo dõi xử lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đặng Ngọc Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sinh ngày 12/5/1965

Trình độ học vấn: Đại học Nông nghiệp, thạc sĩ kinh tế.

Lý luận chính trị: Cử nhân

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP