Trong nước

Các địa phương tổ chức hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND

Để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Sau khi nghe phổ biến một số nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp; nghe báo cáo của thường trực HĐND, UBMTTQhuyện Cẩm Xuyên về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử như dự kiến của UBMTTQ và Thường trực HĐND huyện; thống nhất 100% về số lượng ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện  nhiệm kỳ 2016 – 2021.

hatinh24h

Với dân số trên 14 vạn người, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND huyện Cẩm Xuyên được bầu cử 36 đại biểu. Dự kiến số lượng ứng cử viên ít nhất là 63 người. Trong đó, có 22 nữ, 10 người dưới 35 tuổi, 7 quần chúng và đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử là 11 người. Về cơ cấu thành phần: Khối Đảng 6 người; khối Mặt trận – đoàn thể 6 người; khối Chính quyền 12 người; khối các ngành 3 người; khối cơ sở xã, thị trấn 8 người, trong đó có 1 đại biểu tôn giáo và khối các thành phần kinh tế 1 người.

* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất Uỷ ban MTTQ huyện Vũ Quang đã giới thiệu cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện.

Hội nghị đã thảo luận, xem xét và thống nhất 100% về cơ cấu, thành phần số lượng ứng cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, huyện Vũ Quang giới thiệu số lượng là 30 ứng cử viên với các thành phần: khối Đảng 6 người, khối Nhà nước 8 người, khối Mặt trận và đoàn thể 6 người, các ngành khác 4 người, khối cơ sở là 6 người. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất, UBMTTQ huyện sẽ gửi thông báo đến các cơ quan đơn vị có người ứng cử để tổ chức giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử.

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện qua các bước hiệp thương theo Luật định được huyện Vũ Quang xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; vừa đảm bảo cả số lượng, chất lượng, vừa đảm bảo được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc.

                                                Hồng Phượng – Bích Hường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP