Trong nước

94 cán bộ lãnh đạo ở Thanh Hóa được bổ nhiệm khi không đủ điều kiện

Đó là số liệu mà Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo sau quá trình thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, xét chuyển, bổ nhiệm công chức... trong cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Thanh Hóa.

Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa


Cụ thể, về tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức tại UBND tỉnh Thanh Hóa, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết: có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng, 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ. Đến thời điểm thanh tra có 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại nhữ, tin học, 03 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

Bên cạnh đó, có 7 trường hợp được xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện nhưng trước đó chưa được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định, 15 công chức được xét chuyển không đảm bảo thành phần hồ sơ.
Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, nhìn chung UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Trong đó, đáng chú ý có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lành đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên nhành.

Đoàn thanh tra cho biết, một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như: Chủ trương, phê duyệt chủ trương, đề xuất phương án nhân sự ; tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết (đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu nguồn tại chỗ); trao đổi với người được bổ nhiệm; làm việc với cơ quan, tổ chức nơi đi, nơi đến nhận xét (đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu nguồn nơi khác); đánh giá, nhận xét của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đối với công chức được xem xét bổ nhiệm lại. Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 168 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Tại thời điểm thanh tra, có 2 cơ quan, tổ chức và 09 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định.

Về quản lý hồ sơ công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng cho biết, nhìn chung UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, tổ chức đã triển khai thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định. Tuy nhiên, hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không được lưu giữ tại Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý; hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chưa đảm bảo thành phần theo quy định (thiếu bổ sung lý lịch công chức, chưa lập mã số hồ sơ để lưu trữ, chưa mở sổ đăng ký, sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng); nhiều cơ quan, tổ chức chưa thực hiện báo cáo việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Theo đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên….

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan tổ chức bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó các phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở, ngành đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, chấm dứt việc sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính,không thực hiện việc ký sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Tác giả: Bùi Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP