ĐH cổ đông Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh được hình thành sau việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh theo Kế hoạch số 06/KH-UBND-BĐM của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh và Quyết định số 542/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tại Đại hội, Công ty đã tiến hành thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, thông qua kế hoạch kinh doanh và tờ trình niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu.

TOP