Hà Tĩnh: Thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt II-năm 2015

Thực hiện Công văn số 1247/ƯBND-VX1 ngày 27/3/2015 của ƯBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức ngành Y tế 2015; thời gian qua Sở Y tế Hà Tình đã tổ chức xét tuyển và tuyển dụng 45 viên chức. Sở Y tế xin thông báo cơ cấu tuyển dụng 33 viên chức còn lại trong chỉ tiêu tuyển dụng ƯBND tỉnh giao năm 2015, gồm các ngạch sau:

Hà Tĩnh: Thông báo hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức Y tế năm 2015

Hội đồng xét tuyển viên chức y tế năm 2015 (thành lập theo Quyết định số 941/QĐ-SYT ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Y tể) xin ‘thông báo cho các thí sinh dự tuyển viên chức y tế năm 2015 như sau: –    Địa điểm vả thời gian hướng dẫn ôn tập: Hội đồng sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập cào thỉ sinh (có danh sách kèm theo) vào lúc 14h30 ngày 04/8/2015 tại Hội đồng tầng 3 – Sở Y tế Hà Tĩnh . –    Địa điểm và thời gian phỏng vấn: Hội đồng đự kiển tổ chức phỏng vẩn vào lúc 07h00 ngày 22/8/2015 tại Hội đồng tầng 3 Sở Y tế Hà Tĩnh . Vậy Hội đồng xét tuyển viên chức y tể năm 2015 xin thông báo để các thí sinh được biết để có mặt đúng thời gian và đìa điểm quy định. Thông bảo này được đăng trên cổng thông tín điện tử Sở Y tế và niêm yếtTOP