Ông Lê Thanh Liêm tạm điều hành UBND TP.HCM

Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn các nhân sự mới, Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm sẽ chỉ đạo, điều hành công việc chung của UBND TP.HCM.


TOP