Hà Tĩnh: Hiệu quả từ chuỗi giá trị trong sản xuất chè

Công ty CP Chè Hà Tĩnh hiện có 3 vùng nguyên liệu tập trung tại Hương Trà, Hương Xuân (Hương Khê); Sơn Kim 2, Sơn Tây (Hương Sơn) và Kỳ Trung, Kỳ Tân, Kỳ Thượng (Kỳ Anh). Trong đó, diện tích của công ty là 500 ha, liên kết sản xuất với các hộ dân 155 ha. Các vùng này được thực hiện trên cơ sở liên kết với các hộ trồng chè (gồm công nhân công ty và các hộ dân liên kết) theo chuỗi giá trị gia tăng để phát triển bền vững.TOP